Slotová koordinácia na letiskách a vo vzdušnom priestore

Priatelia, najvýznamnejšie obdobie roka v letectve – letná sezóna, už klope na dvere a tak by bolo dobré Vám priblížiť niektoré situácie, ktoré môžu ovplyvniť plánovaný odlet lietadla do destinácie. V rámci letných mesiacov je nad európskym nebom a na európskych letiskách naozaj preplnený vzdušný priestor. Veľká väčšina európskeho obyvateľstva aspoň na pár dní potrebuje oddych a často si vyberá práve letné mesiace. V rámci tohoto obrovského pretlaku po službách leteckej dopravy je však v záujme zachovania plynulej a bezpečnej prevádzky potrebná určitá regulácia a koordinácia. A práve niektoré nástroje koordinácie a regulácie si v nasledujúcich riadkoch priblížime.

Regulácia vzdušného priestoru – sloty CTOT

Tak ako už bolo spomenuté, v letných mesiacoch je možné pozorovať výrazný nárast objemu letovej prevádzky. Tento objem je však potrebné riadiť. Z logistických, kapacitných, ale aj množstvo iných dôvodov (napríklad počasie, štrajk zamestnancov riadenia letovej prevádzky a pod…) preto nie je možné, aby sa stretlo v jednom čase, bode/vzdušnom priestore lietadiel viac, ako je momentálne možné obslúžiť. Preto bol vyvinutý regulačný nástroj – sloty CTOT (Calculated Take Off Time).

Ide o regulačný nástroj, ktorý zohľadňuje aktuálnu a predpokladanú situáciu vo vzdušnom priestore, vrátane počasia a na základe letových plánov a predpokladaných časov na trati je vypočítaný a stanovený taký čas odletu lietadla, pri ktorom nedôjde k preťaženiu kapacity jednotlivých sektorov vzdušného priestoru. S časovou rezervou -5 a +10 minút potom lietadlo môže odletieť. CTOT sloty vydáva NMOC od Eurocontrolu, pričom prevádzkovateľ lietadla si môže skontrolovať aktuálnu situáciu regálácií vo vzdušnom priestore aj pomocou NOP portálu Eurocontrolu, ako je znázornené na obrázku nižšie. CTOT sloty sú záväzné pre všetky lety, ale samozrejme existuje aj určitý spôsob, ako sa takejto regulácií vyhnúť. Avšak musí na to existovať pádny dôvod – napríklad štátne dôležité lety, alebo medicínske lety (prevoz zranených, orgánov a pod.), prípadne preplánovať trať mimo oblasti regulácie.

 

Eurocontrol Network Operations Portal – mapa aktuálnej situácie a regulácie vo vzdušných priestoroch

Regulácia letísk – letiskové sloty

Popri regulácií vzdušného priestoru však existuje aj regulácia prevádzky na jednotlivých letiskách. Letiská na sezónny alebo dočasný nárast prevádzky nemusia byť dostatočne vybavené, alebo sa im to kvôli častým zmenám dopytu neoplatí. Skôr, ako si povieme niečo viac o regulácií letísk, je potrebné si zadefinovať, aké vlastne letiská z hľadiska dopytu poznáme:

  • Letisko 1. triedy  (neregulované) – ide o také letisko, ktoré disponuje dostatočným počtom odbavovacích stojísk, mechanizmov, zamestnancov a systémom plánovania, na ktoré môžete priletieť takpovediac kedykoľvek a vždy Vám budú poskytnuté všetky služby v plnom rozsahu. Takéto letiská zvládajú aj výrazný sezónny nárast dopytu, aj bežnú prevádzku a nie je preto potrebné ich regulovať.
  • Letisko 2. triedy (čiastočne regulované) – ide o také letisko, ktoré disponuje dostatočným počtom odbavovacích stojísk, mechanizmov, zamestnancov a systémom plánovania, na ktoré je za bežnej prevádzky možné priletieť kedykoľvek a a vždy Vám budú poskytnuté všetky služby v plnom rozsahu. Avšak v čase sezónneho nárastu dopytu, alebo jednorázového nárastu z dôvodu konania summitu, športovej udalosti a pod., môže dochádzať k nedostatku prostriedkov.  Takéto letiská zvládajú bežnú prevádzku a sú neregulované, avšak v čase sezónneho dopytu sú regulované – takýmto letisko je napríklad aj letisko Bratislava.
  • Letisko 3. triedy (vždy regulované) – ide o také letisko, ktoré nedisponuje dostatočným počtom odbavovacích stojísk, mechanizmov, zamestnancov a systémom plánovania, na ktoré nemôžete priletieť takpovediac kedykoľvek. Takéto letiská buď majú zväčša trvalo pokrytú maximálnu možnú kapacitu, pričom nie je možné, alebo je veľmi obtiažne ďalšie rozšírenie (napr. Londýn – Heathrow), alebo sa pohybujú veľmi blízko svojich maximálnych možných kapacít.

 

Panorama of LZIB/BTS

 

Keďže už poznáme jednotlivé triedy letísk, poďme si povedať niečo viac o tom, ako to vlastne celé funguje. Princíp vydávania letiskových slotov je veľmi jednoduchý. Letiskové sloty vydáva samotné letisko na základe požiadaviek jednotlivých leteckých spoločností a súkromných prevádzkovateľov. Akonáhle je kapacita letiska dostatočná, letisko schvaľuje plánované časy príletov a odletov na základe požiadaviek. V čase, kedy letisko nemá dostatočnú kapacitu, ponúkne leteckému prevádzkovateľovi navrhovaný čas príletu a odletu a nasleduje kolobeh diskusie za účelom dosiahnutia určitého kompromisu na oboch stranách.

Komplikovanejšia situácia nastáva na letiskách 3. triedy – teda trvalo regulovaných. Na tieto letiská nie je možné priletieť len tak a zväčša ani nie je možné získať príletový a odletový slot jednoduchou cestou. Takéto letiská sa zúčastňujú spolu s prevádzkovateľmi tzv. koordinačných porád (IATA slot conference), ktoré sa uskutočňujú 2x ročne a to pred letnou a zimnou sezónou. Na týchto poradách letiská prezentujú svoju voľnú kapacitu a letecké spoločnosti požiadavky. A na základe zaužívaných pravidiel – napr. historické právo využitia, princíp preferencie nových dopravcov na letisku a pod., je možné takéto sloty získať.

Avšak nielen získanie, ale aj udržanie týchto slotov je veľmi dôležité. Pokiaľ prevádzkovateľ dané sloty nevyužíva, sú mu tieto sloty po stanovenom čase odobraté a podľa určitých kritérií  ponúknuté iným prevádzkovateľom. Na letiskách 3. triedy totiž platí, že pokiaľ nemáte pridelený slot, na letisko nemôžete priletieť.

 

Boeing 737 MAX8 Smartwings

Preto ak v lete poletíte na dovolenku a Váš let bude mať meškanie, majte prosím na pamäti, že veľká väčšina meškaní  nastáva práve kvôli vyváženiu dostupnej kapacity a dopytu tak, aby bola zachovaná stála bezpečnosť a relatívna plynulosť letovej prevádzky na letiskách a vo vzdušných priestoroch. 🙂

©2024 Airliners.sk, o.z. Všetky práva vyhradené

Kontaktujte nás

V prípade, že máte záujem nás kontaktovať, zanechajte nám správu.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?