Stanovy občianskeho združenia

Podporte nás 2% z vašich daní

Airliners.sk, občianske združenie
S T A N O V Y

I.
Názov a sídlo

1.1. Názov občianskeho združenia je „Airliners.sk, o.z.“.
1.2. Sídlom združenia je Vetvárska 10, PSČ 821 06 Bratislava.

II.
Ciele

Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti letectva, spolupráce s letiskami, leteckými spoločnosťami, leteckými klubmi a inými združeniami. Združenie bude presadzovať legislatívne zmeny, uskutočňovať publikačné, vzdelávacie a konzultačné činnosti v oblasti leteckej dopravy.

III.
Členstvo

3.1. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov alebo právnické osoby. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
3.2. Členstvo v združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo, odporúčania minimálne jedného člena združenia a rozhodnutia predsedníctva združenia o prijatí za člena.
3.2. Členstvo zaniká:
a) vyhlásením člena o vystúpení zo združenia, ktoré musí byť doručené písomne do sídla združenia alebo elektronicky na emailovú adresu združenia. Člen môže vystúpiť zo združenia aj v prípade, ak to osobne oznámi na valnom zhromaždení združenia alebo na predsedníctve združenia bez toho, aby musela byť dodržaná písomná forma,
b) vylúčením člena, o ktorom rozhoduje predsedníctvo združenia na návrh aspoň jedného člena predsedníctva združenia,
c) úmrtím člena,
d) zánikom združenia.

IV.
Práva a povinnosti členov

4.1. Práva a povinnosti člena:
a) zúčastňovať sa na činnosti združenia,
b) voliť a byť volený do orgánov združenia,
c) byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia,
d) dodržiavať stanovy združenia,
e) plniť rozhodnutia orgánov združenia,
f) platiť členský príspevok vo výške stanovenej valným zhromaždením združenia,
g) vyvarovať sa použitia prostriedkov a aktivít poškodzujúcich priamo či nepriamo občianske združenie, povesť alebo dôveryhodnosť občianskeho združenia,
h) zachovať mlčanlivosť o všetkých dokumentoch, informáciách a skutočnostiach, ktoré mu občianske združenie odovzdá, inak oznámi alebo umožní získať v súvislosti s členstvom v občianskom združení,
i) byť prednostne informovaný o nových projektoch a možnostiach,
j) zúčastňovať sa na spoločenských aktivitách združenia.

V.
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú valné zhromaždenie, predsedníctvo, predseda združenia, podpredseda združenia a revízor.

VI.
Valné zhromaždenie

6.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Valné zhromaždenie rozhoduje najmä o:
a) o programe činnosti združenia,
b) o zmene a doplnení stanov,
c) o voľbe a odvolaní členov predsedníctva,
d) o voľbe a odvolaní revízora,
e) o zániku združenia a o nakladaní s jeho majetkom po zániku.
6.2. Prvé stretnutie ustanovujúceho valného zhromaždenia sa uskutoční najneskôr v 10. deň po registrácii združenia Ministerstvom vnútra. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení sa vymenujú prví členovia predsedníctva a revízor.
6.3. Valné zhromaždenie sa koná minimálne raz do roka. Termín a program každého ďalšieho valného zhromaždenia treba oznámiť členom najmenej 10 dní pred dňom jeho konania. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie písomnou pozvánkou, (písomnou pozvánkou sa rozumie aj elektronická pozvánka), ktorú bude doručená členovi združenia na jeho posledne známu adresu.
6.4. Člen združenia sa zúčastňuje na konaní valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva. Splnomocnencom nesmie byť člen predsedníctva.
6.5. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní členovia, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Každý člen združenia má jeden hlas.
6.6. Valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov. Na rozhodnutie podľa bodu 6.1. písm. c) je potrebný súhlas všetkých hlasov členov združenia.

VII.
Predsedníctvo

7.1. Predsedníctvo zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami valného zhromaždenia. Predsedníctvo je zložené z predsedu a dvoch podpredsedov.
7.2 Predsedníctvo je schopné uznášania, ak sú prítomní aspoň dvaja členovia predsedníctva. Každý člen predsedníctva má jeden hlas.
7.3. Predsedníctvo rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do výlučnejprávomoci valného zhromaždenia.
7.4. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov.

VIII.
Predseda a podpredseda

8.1. V mene združenia koná a podpisuje predseda združenia samostatne.
8.2. Predseda je dobrovoľná a neplatená funkcia.
8.3. V mene združenia môže konať a podpisovať ktorýkoľvek z podpredsedov, ktorý bol na to písomne splnomocnený aspoň dvoma členmi predsedníctva združenia.
8.4. Podpredseda je dobrovoľná a neplatená funkcia.
8.5. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je na dobu neurčitú.

IX.
Revízor

9.1. Revízor je kontrolným orgánom, ktorý zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.

9.2. Revízorom nemôže byť člen predsedníctva.
9.3. Revízor je dobrovoľná a neplatená funkcia.
9.4. Funkčné obdobie revízora je na dobu neurčitú.
9.5. Revízor
a) kontroluje hospodárenie s prostriedkami a majetkom združenia,
b) kontroluje dodržiavanie rozhodnutí valného zhromaždenia a predsedníctva,
c) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,
d) má právo zúčastniť sa rokovania predsedníctva,
e) je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia,
f) kontroluje, či je účtovníctvo združenia vedené v súlade so zákonom,
g) preskúmava ročnú účtovnú závierku a predkladá svoje vyjadrenie predsedníctvu,
h) upozorňuje predsedníctvo na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
i) navrhuje zvolanie predsedníctva, ak to vyžaduje záujem združenia.

X.
Zásady hospodárenia

10.1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
10.2. Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
10.3. Majetok a príjmy združenia môžu byť použité na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.
10.4. Za hospodárenie zodpovedá predseda združenia, podpredseda združenia ako aj každý člen združenia, ktorému boli zverené prostriedky alebo majetok združenia.

XI.
Zánik združenia

11.1. O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.
11.2. Likvidátor oznámi zánik združenia do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.

Tags:

©2024 Airliners.sk, o.z. Všetky práva vyhradené

Kontaktujte nás

V prípade, že máte záujem nás kontaktovať, zanechajte nám správu.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?