+

Korean Air nasadil Dreamliner na linke do Prahy