Zmena hláskovacej abecedy od 12.10. 2017

Hláskovacia abeceda, ako ju doteraz poznáme, už nikdy nebude znieť tak “ľubozvučne slovensky”. Slovenská časť hláskovecej abecedy sa dňom 12.10. 2017 ruší a ostáva v platnosti už len jej anglické znenie. Táto informácia dnes uzrela svetlo sveta na pôde Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Presné znenie  spresnenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky k používaniu hláskovacej abecedy v rádiotelefónii:


Dňom 12. 10. 2017 sa uplatňuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1185 z 20. júla 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 923/2012, pokiaľ ide o aktualizáciu a doplnenie spoločných pravidiel lietania a prevádzkových ustanovení týkajúcich sa služieb a postupov v letovej prevádzke (SERA časť C), a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 730/2006.

Podľa bodu SERA.14020 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 923/2012 v znení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1185, sa v rádiotelefónii hláskujú vlastné mená, služobné skratky a slová, ktorých výslovnosť je diskutabilná, použitím nižšie uvedenej abecedy hláskovania, t.j. uplatňuje sa anglická abeceda hláskovania.

S ohľadom na čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého majú právne záväzné akty Európskej únie prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky a čl. 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého je nariadenie všeobecne záväzný právny akt, ktorý je záväzný vo svojej celistvosti a je priamo aplikovateľný vo všetkých členských štátoch Európskej únie, sa od 12. 10. 2017 v Slovenskej republike neuplatňuje slovenská abeceda hláskovania. Pri najbližšej úprave leteckého predpisu L 10 Letecké telekomunikácie, Zväzok II, bude upravené aj používanie príslušnej abecedy hláskovania, t.j. slovenská abeceda hláskovania bude z tohto leteckého predpisu vypustená.

Hláskovacia abeceda platná v SR od 12.10.2017 [Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR]


Ostáva nám preto len dúfať, že táto zmena sa dostatočne rýchlo aplikuje do bežného slovenského leteckého života a na aeroklubových frekvenciách, alebo frekvenciách riadenia letovej prevádzky postupom času nebudeme počuť hláskovací mix. Takže dolietania priatelia s novou abecedou!  🙂

 

©2024 Airliners.sk, o.z. Všetky práva vyhradené

Kontaktujte nás

V prípade, že máte záujem nás kontaktovať, zanechajte nám správu.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?